Tariifid

Lehtma sadama teenuste hinnakiri 2013 aastal:
(kehtiv alates 01.04.2013)

Alltoodud hinnad ei sisalda kohustuslikku käibemaksu, kui vastavas punktis ei ole näidatud teisiti. Välisriikidest saabuvate või välisriikidesse suunduvate laevade käibemaksu arvestus toimub vastavalt kehtivale korrale.

1. Sadamatasu
1.1. Kauba- ja eriotstarbelised laevad 1,1€/GT
Pargasekaravani sadamatasu arvestatakse summaarse GT alusel.
* kauba- ja eriotstarbeliste laevade puhul sisaldub sadamatasus tonnaažitasu, sildamistasu, kaitasu ja sadama navigatsioonimärgistuse(kanali)tasu.
* kaubalaevade puhul lisandub laupäevadel, pühapäevadel ja riiklikel pühadel sildamis/ärasildamistasu 30€/operatsioon.
1.2. Kalalaevad 32€/päev
* kalalaevade päevatasu sisaldab tonnaažitasu, sildamis- ja kaitasu ning sadama navigatsioonimärgistuse(kanali)tasu.
* päevana loetakse kestvust 0.5 kuni 24 tundi iga sissesõidu korral eraldi.
1.3. Eriotstarbeliste laevade (puksiirid, uurimislaevad, piirivalvelaevad, lootsilaevad jms.) puhul lisandub sadamatasule täiendav kaitasu 1€/1 jooksev meeter ööpäevas, kui omavaheliste lepingutega ei ole sätestatud teisiti.

2. Kaitasu
2.1. Lisanduv kaitasu kaubalaevadele
Kahe tunni (aeg laeva väljavormistamiseks) möödumisel pärast laadimis- või lossimisoperatsiooni lõpetamist kapteni otsusel, laevast või kaubasaatjast/saajast sõltuvatel põhjustel, kai äärde jäämisel arvestatakse laeva kai ääres seismise eest (väljumist mittevõimaldavatest ilmastikutingimustest mittetingitud) täiendavat kaitasu 0,20€/meeter/tund. Nimetatud tasu ei arvestata laadimis- või lossimisseisakute aja eest (öised pausid, lõunavaheajad jms.).
2.1.1. Kaubalaeva kapteni poolt eelnevalt tellitud ja kokkulepitud sadama poolt lubatud vaba kai kasutamise eest, mis ei ole seotud lastimis-/lossimisoperatsioonidega, vaid ainult seismise eesmärgil (punkerdamine, laevaheitmete äraandmine, remonditööd, laevapere vahetus, laeva registritalitusele esitamine vms.) tuleb tasuda (sadamatasu rakendamata) kaitasu 0,80€/GT ööpäevas.
2.1.2. Kaubalaeva lastimis-/lossimistöödeks mittevalmisoleku korral vaatamata antud valmisoleku teatisele (Notice of Readiness) või kui tööd on peatatud laevast tulenevatel põhjustel (laeva tehniline rike lastiruumide avamisel/sulgemisel, mittevalmisolek tekilaadungi lastimiseks - puuduvad tugipostid jms.), lisandub sadamatasule tehnika tühiseisaku, kai hõivatuse ja ooteaja eest lisatasu 25€/tund.
* Aeg 1-30 minutit loetakse 0.5 tunniks ja 31-60 minutit loetakse 1 tunniks.
2.2. Kaitasu jahtidele, kaatritele ja teistele lõbusõidualustele (sisaldab käibemaksu 20%)
Alused seisuajaga kuni 1 tund tasuta
Alused seisuajaga kuni 2 tundi 4€
Alused seisuajaga 2 kuni 10 tundi 8€
Alused pikkusega kuni 13 m 20€/ööpäev
Alused pikkusega 13 kuni 24 m 30€/ööpäev
Alused pikkusega 24 kuni 40 m 65€/ööpäev
* jahtide, kaatrite ja teiste lõbusõidualuste kaitasu sisaldab kaikoha, mageda vee ja elektrienergia tarbimise, WC ja duši kasutamise meeskonnaliikmetele ning kuni 1 m3 jäätmete (olmejäätmed, plastjäätmed, kartong) vastuvõtu.
* seisuaega sadamas üle 10 tunni loetakse alustatud ööpäevaks ja maksustatakse vastavalt aluse pikkusele.

3. Puksiiritasu
3.1. Puksiiritasu arvestatakse 100€/1 operatsioon või 1 tund.
* puksiiritasu suureneb:
tööpävadel kell 19.00 kuni 08.00 25%
puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 50%.
* laevadele pikkusega 100 m ja üle selle, välja arvatud töökorras vööripõtkurit omavatele laevadele, on puksiiri kasutamine sisse- ja väljasõidul kohustuslik.
* muudel juhtudel puksiiriteenuseid vajavate laevade kaptenid tellivad sadamalt puksiiriteenuse ette vähemalt 5 tundi.
* aega alates 0.5 tunnist kuni 1 tunnini loetakse 1 tunniks.

4. Kaupade laadimine ja lossimine
4.1. Üldjuhul reguleeritakse kaupade laadimine, lossimine ja vedu läbi sadama klientidele laadimislepinguga. Muude kaupade osas (erakorralised tellimustööd) maksustatakse laaduri töö järgmiselt:
1 tonn või 1 m3 3€
1 tund 40€

5. Elektrienergia müük
5.1. Elektrienergia edasimüügi hinna aluseks on ostuhind, millele lisandub tasu elektriseadmete hoolduse, ekspluatatsiooni, energiasüsteemi ühendamise ja lahtiühendamise kulude katteks.
Elektrienergia müük laevadele kokku 0,18€/kWh.

6. Vee müük laevadele
6.1. Vee hind sadamast laevadele müügil on 4,5€/tonn.

7. Muude mehhanismide kasutamise tariifid
7.1. Traktori kasutada andmine võimalusel 35€/tund.

8. Muud teenused (hinnad sisaldavad käibemaksu)
8.1. Duši kasutamine 3€/inimene (v.a. jahtide ja kaatrite meeskonnaliikmed).
8.2. Pesumasina kasutamine 3€/tund.

9. Kauba- ja eriotstarbeliste laevade iga sadamakülastuse korral arvestatakse jäätmetasu olenemata sellest, kas jäätmeid antakse või mitte 20€/laev.
Kui äraantavate jäätmete (olmejäätmed, kartong, plastijäätmed) kogumaht laeva (ka kalalaevad) kohta ületab 1 m3, arvestatakse olmejäätmete vedu tellimisel 12€/1 m3.
9.1. Pilsivee vastuvõtt ja vedu töötlemisele 130€/tonn.

Sadamatasude maksmisest vabastatakse laevad, millised on toimetanud sadamasse haigeid, laevaõnnetuse läbiteinuid või surnuid ning millised on väljunud koheselt pärast vastavate formaalsuste läbimist.

Sadama juhatajal on õigus teha soodustusi sadamatasude osas 30% ulatuses.