Sadama eeskiri

SISUKORD

1. Sadama üldandmed
1.1. Sadama pidaja ettevõtluse vormi määratlus
1.2. Sadama asukoht, sadama maa-ala ja akvatooriumi piiritlus
1.3. Sadama tehnilised andmed
1.4. Veesõidukite gabariidipiirangud
1.5. Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest jm tulenevad piirangud
1.6. Sadama tööaeg
1.7. Sadama navigatsioonihooaeg
1.8.Kohaliku aja erinevus UTC-st
1.9.Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus
2.1. Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine
2.2. Sisenemis- ja väljumisloa andmine
2.3. Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon
2.4. Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile
2.5. Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine
2.6. Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel 2.7. Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning mud tingimused)
2.8. Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont)

3. Laevaliikluse korraldus sadama akvatooriumil
3.1. Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid)
3.2. Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal- ja eritingimustes (udu, tugev tuul, jää jt.), manööverdamisel ja ümberpaigutamisel
3.3. Sildumine
3.4. Pukseerimine
3.5. Liiklus jääoludes, jäämurdja tellimine
3.6. Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist, laadungi iseloomust jne.

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus
4.1. Lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine (s.h. ohtlikud kaubad)
4.2. Stividoritööd
4.3. Veega varustamine
4.4. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt
4.5. Kütuse ja määrdeainetega varustamine
4.6. Tuukritööd
4.7. Remondi- ja värvimistööd
4.8. Veesõidukite ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega
4.9. Muud sadama poolt osutatavad teenused

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
6.1. Sadama meditsiinipunkti olemasolu
6.2. Meditsiiniabi väljakutse võimalused

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
7.1. Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel
7.2. Pääste- ja tuletõrjevahendite paigutus
7.3. Viide sadama reostustõrje plaanile

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse väljakutsumise kord
8.1. Päästeteenistus
8.2. Politsei

LISAD
1. Sadamaala skeem (kaide skeem)
2. Navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan
3. Sadama akvatooriumi sügavuste plaan



1. Sadama üldandmed
1.1.Sadama pidaja ettevõtluse vormi määratlus viitega vastavatele dokumentidele:
1.1.1. Lehtma sadama pidaja on AS Direct Consulting, mis tegutseb vastavalt põhikirjale ja on registreeritud Äriregistris, registrikood 10575472.

Kontaktandmed:
tel. 6030700, faks 6030702
e-mail lea@ulemistearimaja.ee
Sadama veebileht www.lehtma.ee
tel. 4622714, faks 46711
e-mail info@lehtma.ee

1.1.2. Sadama õiguslik staatus on määratud alljärgnevate dokumentidega:
- sadama eeskiri;
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.09.2006.a. määrusega nr. 79 kinnitatud sadamapass;
- sadama rahvusvaheliseks laevaliikluseks avamise akt nr. 48, 06.12.2005.a. ;
- tollikontrolli tsooni kehtestamise käskkiri 26.01.2001 nr. 912.
- Sadamaregistri tunnistus 02.08.2004.a. (sadamakood EE LHT).
- sadamarajatise turvalisuse tunnistus nr. 038, 22.09.2006.a.

1.2. Sadama asukoht, sadama maa-ala ja akvatooriumi piiritlus:
1.2.1. Sadama asukoht on Hiiumaa, Hiiu vald, Lehtma, Tahkuna poolsaare kirdenurgas.Sadama geograafilised koordinaadid WGS 84 järgi on B= 59 °04,1’ N L = 22°41,9' E (geomeetriline keskpunkt)
1.2.2. Sadama maa-ala registriosa number 933733, katastriüksuse tunnus 39201:004:0288, pindala 126 600 m2; veeala koordinaatidejärgne pindala 89 000 m2.

1.3. Sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan:
1.3.1. Sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan on toodud lisades nr. 1 ja 2.

1.4. Sadama tehnilised andmed:
1.4.1. Sadamas on 7 nummerdatud kaid üldpikkusega 532 m.
Kai nr. Pikkus (m) Sügavus (m) kai ääres Kasutajad
1 65 4,1 Jahid ja kaatrid, lõbusõidualused
2 65 4,3 Kalalaevad, lõbusõidualused
3 65 4,0 Kalalaevad
4 65 5,5 Kala- ja kaubalaevad
5 130 5,5 Kalalaevad, kaubalaevad
6 65 4,8 Laevade kütte võtmise ja pilsivete äraandmise kai, kalalaevad
7 77 4,1 Abilaevastik ja kalalaevad

1.4.2. Laevatee ja sissesõidukanali pikkus 1500 m, laius min. 70 m, sügavus min. 5,0 m.
1.4.3. Üldkasutav ankruplats koordinaatidel B= 59˚ 08΄ N, L= 22˚ 44΄ E, sügavusega 6,5 m, merepõhi liiv ja savi.

1.5. Veesõidukite gabariidipiirangud:
1.5.1. Sadamasse võivad sisse sõita ja silduda laevad maksimaalmõõtmetega L=130m, B=16m, T= 4,2m. Erandina, olenevalt laadimis- lossimistööde iseloomust (sadama administratsiooni loal), võivad kai nr. 5 äärde silduda pargased laiusega kuni 16,5 m. Sügavused ja süvised on arvestatud Kroonlinna 0-veetaseme juures.
1.5.1.1. Laevade gabariidipiirangud kaide lõikes:
Kai nr. 1 äärde võib silduda laev maksimaalmõõtmetega L=24 m, B=8 m, T=3,6 m.
Kai nr. 2 äärde võib silduda laev maksimaalmõõtmetega L=56 m, B=12 m, T=3,9 m.
Kai nr. 3 äärde võib silduda laev maksimaalmõõtmetega L=56 m, B=12 m, T=3,6 m.
Kai nr. 4 äärde võib silduda laev maksimaalmõõtmetega L=56 m, B=16 m, T=4,2 m.
Kai nr.5 äärde võib silduda laev maksimaalmõõtmetega L=130 m, B=16 m,T=4,2 m.
Kai nr. 6 äärde võib silduda laev maksimaalmõõtmetega L=56 m, B=16 m, T=4,2 m.
Kai nr. 7 äärde võib silduda laev maksimaalmõõtmetega L=65 m, B=15 m, T=3,6 m.

1.6. Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest jm. tulenevad piirangud:
1.6.1. Ohtlikke kaupadega laevu sadam ei teeninda, ohtlikke kaupu ei töötle.
1.6.2. Sadamas laaditakse ja lossitakse kala, kuivlastikaupu (freesturvast, killustikku jms.), töötlemata ja töödeldud puitu, pakendatud kaupu, seadmeid ja masinaid.
1.6.3. Vajadusel laaditakse ja lossitakse piiratud koguses konteinereid.
1.6.4. Puistekaupade laadimisel ja lossimisel on kehtestatud piirangud ilmastikutingimustest tulenevalt (tuule kiirus ja suund), freesturba laadimisel on ilmastikutingimuste poolt mittevõimaldavaks asjaoluks NO,O - tuule tugevus 12 m/s ja enam, teiste tuulesuundade puhul 15 m/s ja enam.

1.7. Sadamas teenindatavad laevad:
1.7.1. Sadam teenindab kala- ja kaubalaevu, puksiire ja pargaseid ning eriotstarbelisi (uurimislaevad, lootsilaevad, piirivalvelaevad, tuukrilaevad, vesiehitustöödel kasutatavad laevad jms.) laevu.
1.7.2. Sadamas on hooajaliselt 15. mai kuni 15. september loodud tingimused harrastusmeresõitjatele ja nende laevadele, samuti teenindatakse merematkelaevu.

1.8. Sadama tööaeg:
1.8.1. Sadamas on tavaline tööaeg 08.00 – 17.00.
1.8.2. Sadamas on ööpäevaringne sadamateenistus, tagatud on ööpäevaringne rahvusvahelise turvakoodeksi (ISPS Code) nõuete täitmine.

1.9. Sadama navigatsioonihooaeg:
1.9.1. Sadama navigatsioonihooaeg on aastaringne. Eriti raskete jääolude korral võib laevaliiklus olla lühiajaliselt häiritud.

1.10. Kohaliku aja erinevus UTC-st:
1.10.1. Kohaliku aja erinevus UTC-st on suveajal +3 tundi, talveajal +2 tundi.

1.11. Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate ko´hta:
1.11.1. Sadamas tegutseb Direct Consulting AS (sadama pidaja ja laadimis/lossimistööde teostaja koostöös lepingupartneritega), Hiiu Kalur AS (Sadama 15, Kärdla, 92412 – kalapüük ja turustamine). Laevade kütusega varustamisega tegelevad selleks volitatud kütusefirmad.


2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus
2.1. Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
2.1.1. Soovist kasutada Lehtma sadama teenuseid tuleb kaubalaeva omanikul/operaatoril läbi laevaagendi teavitada sadamat 3 päeva ette enne laeva sadamasse saabumist. Kalalaevade ja eriotstarbeliste laevade, samuti lõbusõidualuste jooksvast saabumisest eelnevalt teavitada ei ole vaja. Kaubalaeva saabumine tuleb laevaagendil täpsustada 1 ööpäev enne sadamasse saabumist või vahetult pärast väljumist lähtesadamast. 2.1.2. Väljumiskavatsusest peab kapten või laevaagent teavitama sadamat vähemalt 4 tundi enne väljumist.
2.1.3. Sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel on lootsimine kohustuslik kõigile laevadele kogumahutavusega üle 300, välja arvatud Eesti Vabariigi kaitsejõudude laevad ja piirivalvelaevad.Loots tellitakse kapteni või laevaagendi poolt AS-lt Eesti Loots. Tellimise kord veebilehel www.loots.ee .Lootsi puudumisel või ootamisel või ilmastikutingimustest tekkinud viivitustel peab laev jääma triivi või ankurduma avalikul ankruplatsil (p. 1.4.3.) kooskõlastatult piirivalvega.

2.2. Sisenemis- ja väljumisloa andmine:
2.2.1. Loa laevade sisenemiseks või sadamast väljumiseks annab sadama dispetšer; loa kaubalaevade ja eriotstarbeliste laevade vastuvõtmiseks vastavalt eelteatisele annab sadama administratsioon läbi sadama dispetšeri.
2.2.2. Vajadusel kooskõlastab sadam loa andmise eelnevalt piirivalvega, tolliteenistusega või muude asjaomaste teenistustega sõltuvalt küsimusest, mis võib kahtluse alla seada sisenemis- või väljumisloa andmise.
2.2.3. Halbade ilmastikutingimuste (tuul tugevusega üle 15 m/s, nähtavus alla 200 m) korral otsustavad sadamasse sisenemise või sadamast väljumise laeva kapten ja loots kooskõlastatult sadamakapteniga.

2.3. Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon.
2.3.1. Laevaagendi või kapteni sadamale esitatud teatise menetleb sadama administratsioon, teavitades omakorda laeva vastuvõtmise otsusest või keeldumisest selle esitanut.
2.3.2. Sisenemisteatisel peavad olema toodud järgmised andmed: - laeva nimi, tüüp ja lipuriik, kutsung; - laevaomanik/operaator; - sissesõidu eesmärk; - saabumise aeg; - laeva pikkus, laius, süvis, trümmide arv ja mõõtmed, GT ja NT; - lähte- ja sihtsadam; - lasti iseloom; - agendi andmed; - võimalik abivajadus; - puksiiri vajadus; - võimalike nakkustunnustega haige esinemine laeval; - meeskonnaliikmete ja reisijate arv.
2.3.3. Sadamast väljumiseks peab olema esitatud järgmised andmed: - laeva nimi; - süvis; - lasti iseloom; - väljumise eesmärk; - sihtsadam.

2.4. Sisenemis- ja väljumisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile, dokumentide vormistamine:
2.4.1. Laevade karantiini-, piiri- ja tolliprotseduuride ning sadamaformaalsuste vormistamiseks teavitab laeva kapten või laevaagent vastavaid teenistusi õigeaegselt ja esitab nende poolt nõutavad dokumendid laeva, lasti ja meeskonna (võimalike reisijate) kohta.
2.4.2. Sadamale esitatakse laeva ülddeklaratsioon, meeskonna (ja võimalike reisijate) nimekiri, kaubalaevade puhul lasti manifest või koopia (Copy Bill of Lading) lastikirjast, laadimis- või lossimiskäsund, laevaheitmete teatis.
2.4.3. Kalalaevad esitavad sadamale ülddeklaratsioonid ja meeskonna nimekirjad vastavalt sadamaga kokku lepitud sagedusele; sadamat külastavad lõbusõidu- ja merematkelaevade kaptenid esitavad vajalikud andmed sadama dispetšerile, kes kannab need vastavasse žurnaali.
2.4.3. Väljastpoolt rahvusvaheliste lepetega määratud tsooni (nn. ”kolmandatest riikidest”) saabunud või sinna lahkuvate lõbusõidu- või merematkelaevade kaptenitelt laekuva informatsiooni põhjal informeerib sadama dispetšer vajadusel sellest piirivalveteenistust.
2.4.4. Veeteede ameti koordinatsioonikeskusele nõutavate dokumentide esitamise eest kannavad hoolt laevaagendid või laevade kaptenid.
2.4.5. Rahvusvahelise turvakoodeksi (ISPS Code) nõuetele vastavad teatised esitab laeva kapten või volitatud turvaohvitser (SSO) sadamale läbi laevaagendi või otsekanalite kaudu vähemalt 1 ööpäev enne laeva saabumist. Sadamarajatise turvaohvitser (PFSO) edastab kooskõlastatud teatise Veeteede ameti koordinatsioonikeskusele.

2.5. Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel: 2.5.1. Side sadama ja laeva vahel toimub raadio teel ULL 10 (16) kanalil, kutsung ”Lehtma sadam” või telefoni teel sadama kapteniga/dispetšeriga numbril 4622714. Samuti toimib vahetu kommunikatsioon sadamas seisvate laevade kaptenitega ja meeskonnaliikmetega.
2.5.2. Võimalike riskiolukordade korral korraldatakse sidepidamine laeva turvaohvitseri (SSO) ja sadamarajatise turvaohvitseri (PFSO) vahel raadio teel kokkulepitud kanalit kasutades või telefoni teel.

2.6. Nõuded sildunud veesõidukitele:
2.6.1. Laev võib sadamas seista ainult sadama dispetšeri loal Kõik sadama administratsiooni seaduslikud korraldused laevade sadamas seismise osas, mis edastatakse laevade kaptenitele otse või läbi sadama dispetšeri või laevaagendi, on laevadele kohustuslikud.
2.6.2. Välisriigi lipu all sõitvad laevad on kohustatud eesmastis heiskama Eesti Vabariigi lipu.
2.6.3. Laevade kinnitusotsad peavad olema kinnitatud selleks ettenähtud pollarite külge. Otstel peavad olema rotivastased kilbid.
2.6.4. Kõikidel sildunud laevadel, v.a. väikelaevad, peavad olema paigaldatud maabumistrepid või sillad, ohutuse tagamiseks peab olema paigaldatud kaitsevõrk.
2.6.5. Kõikidel sadamas seisvatel laevadel peab olema ööpäevaringne vaht. Kala- ja väikelaevadel võib olla grupivaht, see peab olema kooskõlastatud sadama administratsiooniga. Vastutus laeva ohutu seismise eest lasub laeva kaptenil.
2.6.6. Kai ääres seisvate laevade masinad ei tohi käigul töötada. Erandina on lubatud laevadel käiguga töötamine minimaalsetel pööretel masinate ettevalmistamiseks enne merele väljumist või ümbersildumiseks.
2.6.7. Erakorraliste (näit. ilmastikutingimuste järsk muutumine jms.) olukordade puhul tuleb vastavalt sadama administratsiooni korraldustele laeva kaptenil kindlustada minimaalse vajaliku aja jooksul kai vabastamine ümbersildumisega või reidile väljumisega.
2.6.8. Laeva pikemaajaliseks seismiseks sadamas tuleb laevaomanikul taotleda sadama juhatajalt selleks eriluba ja sõlmida vastav leping. Talvel sadamas seisvate laevade meeskonnad on kohustatud hoidma lumest ja jääst puhtana kai 5 m. laiuses oma laeva pikkuse ulatuses ja kasutatavad pollarid.
2.6.9. Sadamas seisvate laevade kaptenid või turvaohvitserid (SSO) peavad kindlustama rahvusvahelise turvakoodeksi (ISPS Code) nõuete täitmise ja kooskõlastama oma vastava tegevuse sadamarajatise turvaohvitseriga (PFSO).

2.7. Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):
2.7.1. Laeva kapten on kohustatud suurt müra ja prahti tekitavate tööde korral need tööd kooskõlastama sadama juhtkonnaga.
2.7.2. laeva kapten on kohustatud esitama kirjaliku avalduse keevitustöödega või muude lahtise tulega kaasnevate tööde teostamiseks sadama juhtkonnale, kes otsustab tööde teostamiseks loa andmise.
2.7.3. Pardataguste tööde (laeva korpuse värvimine jms.) teostamiseks tuleb laeva kaptenil informeerida nendest töödest sadama dispetšerit ja võtta tarvitusele abinõud sadama akvatooriumi veekeskkonna puhtuse tagamiseks.
2.7.4. Ujuvvahendite veeskamine tuleb kooskõlastada sadama dispetšeriga.
2.7.5. Laeva sadamas seismisel on keelatud: - heita või pumbata parda taha fekaal- ja naftasaadusi sisaldavat vett; - heita kaile või parda taha prahti, olme- ja tööstuslikke jäätmeid; - võtta loata sadama jaotuskohtadest vett või elektrit; - lubada laevast väljuda registreerimata või vaktsineerimata loomadel; - peamasina demontaaž sadama juhtkonnaga kooskõlastamata; - paigutada kaile varustust ilma kooskõlastamata sadama juhtkonnaga; - risustada kaid; - ballasti väljapumpamine laeva lastimisel võib toimuda vaid sadama dispetšeriga kooskõlastatult; - laeva tankide pesemine võib toimuda vaid sadama juhtkonnaga kooskõlastatult, kusjuures tekkivad heitveed tuleb laevaomaniku kuludega välja pumbata ja töötlemiseks ära vedada.


3. Laevaliikluse korraldamine sadama akvatooriumil
3.1. Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
3.1.1. Laevade sadamasse sisse- ja väljasõidul sadamast on regulatsioon järgmine:- eelist omavad väljuvad kaubalaevad;- seejärel väljuvad muud laevad;- seejärel sisenevad kaubalaevad;- sejärel sisenevad muud laevad.
3.1.2. Laevade liiklemine sadama akvatooriumil ja sissesõiduteel on lubatud ainult kooskõlastatult sadama dispetšeriga.
3.1.3. Laevade liikumiskiirus sadama akvatooriumil peab olema minimaalne, mis tagab ühtlasi laevade ohutu juhitavuse.
3.1.4. Laevade ümberpaigutamine sadamas tohib toimuda ainult sadamakapteni või dispetšeri korraldusel, kusjuures peavad olema korras laeva peamasin ja juhtimisseadmed või vastasel juhul tuleb kasutada puksiiri abi.
3.1.5. Tuule tugevusel üle 15 m/s ja nähtavusega alla 200 m on sadamas laevade liikumine üldjuhul keelatud. Sadama juhtkond võib anda erandina liikumisloa, arvestades laeva tehnilisi omadusi ja tuule suunda.
3.1.6. Laeva sildumisel ja lahkumisel võtab ja annab laevaotsad kaimadrus või sadama dispetšer, kes juhatab ka sildumisel laeva vöörtäävi koha kai ääres.
3.1.7. Veesõidukite liikumisel sadama akvatooriumil tuleb lähtuda sadamarajatise turvaplaanist tulenevatest nõuetest ja manöövreid teostavate veesõidukite kaptenid peavad juhinduma sadamarajatise turvaohvitseri korraldustest (eriloata on keelatud muude veesõidukite kontakt kai ääres seisvate laevadega).

3.2. Pukseerimine:
3.2.1. Tellimisel ja kooskõlastatult sadama juhtkonnaga on võimalik kasutada puksiiri teenuseid.
3.2.2. Laevadele pikkusega üle 100 m on sadamasse sissesõidul, sadamast väljumisel ja sildumisel/ärasildumisel kohustulik puksiiri kasutamine. Omavaheline raadioside peab puksiiri ja laeva vahel olema tagatud 10 kanalil.

3.3. Liiklus jääoludes:
3.3.1. Jääoludes abistab laevu sisse- ja väljasõidul sadama puksiir. Vajadusel, raskemates jääoludes korraldab sadamakapten võimalusel muude laevade kaasamise jääs liikumise hõlbustamiseks.
3.3.2. Eriti raskete jääolude korral (sadama sissesõidutee põhjani ummistunud, tuule surve jääle väga tugev vms.) ja tungival vajadusel laeva sadamast väljumiseks võib jäämurdja omal kulul ja kooskõlastatult sadama juhtkonnaga tellida laevaomanik.

3.4. Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist, laadungi iseloomust jne:
3.4.1. Erinõuded esitab laevale vajaduse korral vastavalt seaduslikele regulatsioonidele sadama juhtkond.


4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus
4.1. Lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine (sh. ohtlikud kaubad):
4.1.1. Kaubalaevade lastimisega ja lossimisega tegeleb üldjuhul vastavalt lepingutele sadamas sadama pidaja talle kuuluvate või renditavate tehniliste vahenditega. Erandina (rasked ja ebagabariitsed kaubad või seadmed jms.) võivad kaubasaatjad/saajad vastavalt kokkuleppele teostada laadimis- või lossimistöid teostada oma tehniliste vahenditega.
4.1.2. Kaupade ladustamine sadamakaile võib toimuda vaid kokkuleppel sadama juhtkonnaga, tagatud peab olema ladustamise ohutus.
4.1.3. Kaupade hoiustamine võib toimuda vastavalt omavahelistele lepingutele sadama hoiuplatsidel.
4.1.4. Ohtlikke kaupu sadam ei töötle ja ei ladusta ega hoiusta.
4.1.5. Kala lossimine toimub vastavalt kokkulepetele kalalaevade omanike poolt.
4.1.6. Stividoritöödega tegeleb laevade lastimisel ja lossimisel sadama pidaja.

4.2. Veega varustamine:
4.2.1. Joogiveega varustab laevu sadam. Selleks on 2, 4 ja 5 kaidel vee andmiseks nõuetele vastavad veevõtukohad. Vee võtmine kaldasüsteemist peab olema kooskõlastatud sadama dispetšeriga, kes fikseerib vee tarbimise vastavalt näidikutele.

4.3. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:
4.3.1. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt toimub vastavalt sadama ”Laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale”.

4.4. Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
4.4.1. Laevade varustamise kütuse ja määrdeainetega tagavad laevaomanikud. Sadam võimaldab laevade kütusega varustamise tankurautodelt vastavalt ohutusnõuetele.

4.5. Tuukritööd:
4.5.1. Tuukritöid tohib sadamas teostada kooskõlastatult sadama juhtkonnaga.

4.6. Remondi- ja värvimistööd:
4.6.1. Remondi- ja värvimistöid tohib laevadel teostada sadama juhtkonnaga kooskõlastatult.

4.7. Veesõiduki ühendamine kaldaseadmetega:
4.7.1. Laevade elektritoitesüsteemide ühendamine kaldasüsteemiga toimub kooskõlastatult sadama dispetšeriga, kes fikseerib voolutarbimise vastavalt näidikutele.
4.7.2. Sidesüsteemidega ühendamise võimalus sadamas puudub.

4.8. Muud sadama poolt osutatavad teenused:
4.8.1. Sadamas on ööpäevaringselt avatud tualettruumid ja duširuumid.
4.8.2. Sadam teostab tõstetöid laaduriga Atlas 1804 vastavalt selle võimsusele.
4.8.3. Sadamas on võimalus tellida dispetšeri kaudu takso või buss.
4.8.4. Sadamas on võimalik kasutada pesupesemise võimalust.


5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
5.1. Reisilaevu sadam ei teeninda.


6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
6.1. Sadama meditsiinipunkti olemasolu:
6.1.1. Sadamas meditsiinipunkt puudub. Lähim esmaabipunkt Kärdlas, Rahu 2.

6.2. Meditsiiniabi väljakutsumise võimalused:
6.2.1. Kiirabi väljakutse telefon 112. Kiirabi võib kutsuda otse või sadama dispetšeri kaudu.


7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
7.1. Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:
7.1.1. Sadamas seisvatel laevadel peavad olema korras tuletõrjesüsteemid ja kustutusvahendid.

7.2. Pääste- ja tuletõrjevahendite paigutus:
7.2.1. Sadamas on paigutatud kogu kaide perimeetri ulatuses päästepostid maksimaalse vahekaugusega 130 m, millised on varustatud pootshaakidega ja 27,5 m viskeliinidega päästerõngastega.
7.2.2. Esmased tulekustutusvahendid (pulberkustutid) asuvad sadamahoones.
7.2.3. Veevõtukohad on varustatud otsikutega tuletõrjevoolikute ühendamiseks. Igas veevõtukohas asub üks tuletõrjevoolik.

7.3. Viide sadama reostustõrje plaanile:
7.3.1. Sadamas on olemas erakorralisteks tegutsemisteks reostustõrje plaan.


8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse väljakutsumise kord
8.1. Päästeteenistus:
8.1.1. Päästeteenistus kutsutakse välja telefonil 112. Päästeteenistuse väljakutsumine laeval puhkenud tulekahju korral otse sadama dispetšeri kohese teavitamisega või sadama dispetšeri kaudu. Sadama territooriumil puhkenud tulekahju korral kutsub päästeteenistuse välja sadama dispetšer või sadama juhtkond.

8.2. Politsei:
8.2.1. Politsei väljakutse telefon on 110. Laeval toimunud intsidendi korral võib politsei välja kutsuda otse sadama dispetšeri kohese teavitamisega või sadama dispetšeri kaudu. Sadama territooriumil toimunud intsidendi korral kutsub vajadusel politsei sadama dispetšer või sadama juhtkond.

8.3. Muude teenistuste väljakutsumise kord.
8.3.1.Eriteenistuste kontakttelefonid (Eriteenistused saab välja kutsuda sadama dispetseri kaudu või otse):

Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistus - 6205700, faks 6205706, Lume 9, Tallinn
Veeteede Ameti koordinatsioonikeskus - 6205665, faks 6205666, Lume 9, Tallinn
Keskkonnainspektsioon - 6603333, 4631390, Leigri väljak 5, Kärdla
Veeteede Ameti navigatsioonimärgistuse teenistus - 4737153, Uus-Sadama 4, Haapsalu
Piirivalve - 4622600, 4622601, Sadama tn, Kärdla
Tolliteenistus - 6763391, 5138614, Leigri väljak 5, Kärdla
Politsei - 110, Sadama tn, Kärdla
Kiirabi - 112, Rahu 2, Kärdla
Polikliinik - 4632085, Rahu 2, Kärdla
Lootsiteenistus (AS Eesti Loots) - 53433584, faks 6053881, Sadama tee 9, Rohuneeme, Viimsi vald, 74991
Harjumaa Tervisekaitsetalitus - 4632180, Uus 16, Kärdla
Taimekaitse Piiriinspektsioon - 5104812, Teaduse 2,
Saku Tööinspektsioon - 4631140, Leigri väljak 5, Kärdla
Veterinaar- ja Toiduameti Piiriteenistus - 6056888, faks 6056887, Väike-Paala 3, Tallin